Nødværgeretten

Juridisk beskrivelse :

Paragraf 13 stk. 1 :

Handlinger foretaget i nødværge er straffri forsåvidt det har været nødvendigt for at modstå eller afværge et påbegyndt
eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed,
angriberens person og det angrebne retsgodes betydning, er forsvarlig.

Paragraf 13 stk. 2 :

Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver man dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved
angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

“På dansk” :

Paragraf 13 stk. 1 :

Man forbliver straffri, såfremt et påbegyndt eller nært forestående angreb afværges, hvor der tages hensyn til angrebets farlighed.
Det er således ikke tilladt at foretage yderligere “nødværge”, når en modstander er pacificeret.

Paragraf 13 stk. 2 :

Hvis grænsen for lovlig nødværge overskrides, forbliver man straffri, såfremt det kan begrundes med skræk eller ophidselse.